PROSCI MEthodology

Enterprise Change Management

Je kunt het verandervermogen (change capability) van jouw organisatie vergroten en je beter voorbereiden op toekomstige veranderingen door change management competenties te ontwikkelen. We noemen dit Enterprise Change Management. 

BASIS

Wat is Enterprise Change Management?

Enterprise Change Management (ECM) is een strategische competentie van de organisatie die zorgt voor het vermogen van de organisatie en mensen in de organisatie om zich effectiever aan te passen. Ongeacht wat nodig is vanuit de veranderende wereld of omdat we een kans zien die we willen aangrijpen.

Het resultaat van een beter verandervermogen van de organisatie is dat mensen in de organisatie veranderingen sneller en effectiever omarmen, en dat de organisatie daarmee sneller kan reageren op veranderingen in de markt, strategische initiatieven succesvoller zijn en nieuwe technologie sneller en met minder impact op de productiviteit kan toepassen. 

HET MODEL

Hoe ziet een beter verandervermogen uit?

Een beter verandervermogen – of Enterprise Change Management –  betekent dat change management consistent en effectief wordt toegepast op  projecten en initiatieven, leiders de vaardigheden hebben om hun teams door veranderingen te leiden en dat werknemers weten wat ze moeten doen om succesvol te zijn als verandering impact heeft. 

Enterprise Change Management ziet er als volgt uit:

 1. Eenduidige toepassing van change managementprocessen en -tools op projecten en initiatieven
 2. Individuele competenties bij het leiden en managen van verandering, van topmanagers tot medewerkers
 3. Een strategische kerncompetentie 

Verandervermogen ontstaat echter niet vanzelf en vraagt om een bewuste en strategische aanpak om change management in jouw organisatie in te bedden. Wanneer deze competentie en het verandervermogen gerealiseerd wordt, wordt het de norm: de verwachting, niet de uitzondering. Het vermogen om te veranderen en zich aan te passen wordt een onderscheidende factor en van waarde voor de organisatie. 

Enterprise change management kan op verschillende manieren vorm krijgen in een organisatie en is afhankelijk van de unieke kenmerken en behoefte van de organisatie. Hoewel er geen standaard aanpak bestaat, zijn er wel standaard componenten te onderscheiden bij organisaties die hun verandervermogen ontwikkelen: 

 • Een standaard aanpak en methodiek voor change management
 • Het beleggen van change management in de structuur van de organisatie: een change management office (CMO), een change management netwerk of expertisegroep
 • Training programma’s voor specifieke change (management) rollen of change leiderschapsprogramma’s om competenties te ontwikkelen
 • Standaard en schaalbare tools om het toepassen van change management te ondersteunen
 • Een geïntegreerde aanpak van project management en change management
 • Hoe er wordt gesproken over change management; waardering voor de waarde er van en buy-in bij de belangrijkste stakeholders 

METHODOLOGY

3 succescriteria om verandervermogen te ontwikkelen

Toonaangevende organisaties werken tegenwoordig actief aan het ontwikkelen van hun verandervermogen. Om deze ontwikkeling te starten of te verbeteren, is het belangrijk dit als een verandering op zich te zien. Change management vraagt om change management.

Om de stap van ‘change management als methodiek op één project’ naar verandervermogen en Enterprise Change Management te zetten, onderkennen we 3 succescriteria:  

1. Manage het ontwikkelen van verandervermogen als een veranderinitiatief

Enterprise Change Management of verandervermogen ontstaat niet alleen maar omdat we het willen. Om het te ontwikkelen moet je het leiden en managen als een verandering. Dat betekent het ontwerpen, bouwen en implementeren van change management (technische kant) en het managen van de verandering die dit voor mensen in de organisatie heeft (de menskant). Hiermee verzekeren we dat iedereen de impact op de eigen rol kan adopteren en toepassen. 

De Prosci’s Enterprise Change Management (ECM) Boot Camp is een 1-daags trainingsprogramma om een kick-start te geven aan deze ontwikkeling. En met onze Prosci Enterprise Change Management Workshop faciliteren wij dit proces voor jouw organisatie. Door deel te nemen aan deze training of deze workshop in company te organisatie, krijg je toegang tot de  Prosci Change Management Maturity Audit om het huidige volwassenheidsniveau van change management in de organisatie te onderzoeken. 

2. Ontwikkel een business case voor change management door een ‘first win’ project

Vanuit onze ervaring, ondersteund door de Prosci research, kennen we het belang van een ‘eerste win’ of succesverhaal. Hiermee kun je laten zien wat de waarde van change management is en de impact op het projectsucces.

 

Een onmisbaar element om buy-in voor change management en het ontwikkelen van verandervermogen te krijgen. Daarnaast helpt dit om te laten zien hoe change management in de praktijk uitziet. 

3. Zorg voor commitment en sponsoring van leiders

In alle best practice research studies van Prosci’s, zien we dat de nummer 1 succesfactor voor succesvolle verandering actieve en zichtbare ondersteuning van senior leiders is.

 

Omdat het ontwikkelen van verandervermogen en inbedden van change management een verandering op zich is, is actief en zichtbaar sponsorship ook hier onmisbaar. Uiteraard kun je voortgang boeken door ‘bottom up’ te werken, op enig moment is commitment en sponsorship vanuit leiders in de organisatie nodig om succesvol te zijn op de langere termijn. 

RESEARCH

Why Change Management?

How you manage change impacts the things that matter most to your organization, including your employees, your customers and your profitability. Given that organizations are facing faster and more complex changes than ever before, the reasons for change management are only growing. But more than anything, change management prepares, equips and supports employees, so they can engage, adopt and use the change successfully.

Improving project outcomes

Project management, which focuses on the technical side of change, and change management, which focuses on the people side of change, both play critical roles in change success. When using a best-practices approach to managing change such implementing a new accounting platform to streamline processes, how much can you improve the likelihood of meeting your project objectives? By a whopping 6X, according to Prosci’s research, where we’ve been surveying practitioners around the globe for more than 20 years.

With excellent change management, employees:

 • Adopt changes faster, more completely and more proficiently
 • Stay engaged in the organization during disruptive change
 • Understand why the change is happening
 • Have the time and tools to get on board and feel heard and supported

WIDELY USED APPROACH

Change Management Methodology

The Prosci Methodology is one of the most widely used approaches to change management in the world. To date, Prosci has certified more than 100,000 practitioners worldwide.

The Prosci Methodology and its associated models, tools and processes are based on 20+ years of research, making it a true best practices approach to change management. The main components of the Prosci Methodology are: the Prosci ADKAR Model, the PCT Model and the Prosci 3-Phase Process.

The Prosci Methodology is based on this fundamental principle:

The secret to successful change lies beyond the visible and busy activities that surround change. Successful change, at its core, is rooted in something much simpler: how to facilitate change with one person.

– Jeff Hiatt, Prosci Founder

Succeed with Six Free ADKAR Resources

Your success is our top objective! By now you’ve been exposed to the Prosci ADKAR Model it’s time to learn more about the building blocks which make up this powerful tool.

CHANGE MANAGEMENT RESOURCES

Enterprise Change Management

The discipline of change management has emerged and evolved over the past decades, and what was once an ad hoc, after-the-fact approach occasionally accompanied by a communications plan or training plan has been replaced by holistic, structured processes with complete toolsets for addressing change management at the individual and organizational level. The result of improved change management has been greater success at delivering objectives on time and on budget.

Enterprise Change Management (ECM) is an organizational core competency that provides competitive differentiation and the ability to effectively adapt to the ever-changing world. An enterprise change management capability means effective change management is embedded into your organization’s roles, structures, processes, projects and leadership competencies. Change management processes are consistently and effectively applied to initiatives, leaders have the skills to guide their teams through change, and employees know what to ask for in order to be successful.

The end result of an enterprise change management capability is that individuals embrace change more quickly and effectively, and organizations are able to respond quickly to market changes, embrace strategic initiatives, and adopt new technology more quickly and with less productivity impact. This capability does not happen by chance, however, and requires a strategic approach to embed change management across an organization.

Why take on Enterprise Change Management?

The simple answer to why an organization should invest in Enterprise Change Management is that it improves the financial and strategic performance of the organization through more successful change implementations. There are several approaches to telling the story and making the case for deploying change management:

 • Bringing Project Success to the Organizational Level
 • Building Capacity for Constant Change
 • Lowering Change Saturation
 • Applying Change Management More Efficiently and Effectively
 • Achieving Impressive Project Results

The Key to Succeeding in Enterprise Change Management

A solution for institutionalizing change management must be designed, developed, deployed, embraced and adopted to reach a point where change management is the norm. To fully address ‘Project ECM’, Prosci has built out step-by-step instructions and tools for:

 • Assessing the current state (how change management occurs today)
 • Defining the future state (how the organization will look once the capabilities and competencies are in place)
 • Designing the technical side of the transition state (the solution for institutionalizing change management)
 • Designing the people side of the transition state (how to build buy-in and commitment for change management)

Our Solutions to Kick-Start Your Organizations Change Capability Yourney

RESOURCES VOOR VERANDERMANAGEMENT

Enterprise Change Management

De discipline van verandermanagement is de afgelopen decennia ontstaan en geëvolueerd, en wat ooit een ad hoc, after-the-fact aanpak was, af en toe vergezeld van een communicatieplan of trainingsplan, is vervangen door holistische, gestructureerde processen met complete toolsets om verandermanagement op individueel en organisatorisch niveau aan te pakken. Het resultaat van een beter verandermanagement is een groter succes bij het tijdig en binnen budget realiseren van doelstellingen.

Enterprise Change Management (ECM) is de competentie en het vermogen van de organisatie om zich effectief aan te passen aan de steeds veranderende wereld. Het werken aan Enterprise Change Management betekent dat effectief verandermanagement is ingebed in de rollen, structuur, processen, projecten en leiderschapscompetenties van uw organisatie. Change Management wordt daardoor consequent en effectief toegepast op veranderinitiatieven, leiders hebben de vaardigheden om medewerkers te begeleiden bij verandering en medewerkers zijn beter op verandering voorbereid. Veranderingsmanagementprocessen worden consequent en effectief toegepast op initiatieven, leiders hebben de vaardigheden om hun teams door verandering te leiden en medewerkers weten waar ze om moeten vragen om succesvol te zijn.

Het eindresultaat van een enterprise change management vermogen is dat individuen verandering sneller en effectiever omarmen, en organisaties in staat zijn om snel te reageren op marktveranderingen, strategische initiatieven te omarmen en nieuwe technologie sneller en met minder productiviteitsimpact over te nemen. Deze mogelijkheid gebeurt echter niet toevallig en vereist een strategische aanpak om verandermanagement in een organisatie te verankeren.

Waarom Enterprise Change Management?

Het eenvoudige antwoord op de vraag waarom een organisatie moet investeren in Enterprise Change Management is dat het de financiële en strategische prestaties van de organisatie verbetert door succesvollere change implementaties. Er zijn verschillende benaderingen om het verhaal te vertellen en te pleiten voor het implementeren van verandermanagement:

 • Projectsucces naar organisatieniveau brengen
 • Bouwcapaciteit voor constante verandering
 • Wijzigingsverzadiging verlagen
 • Verandermanagement efficiënter en effectiever toepassen
 • Indrukwekkende projectresultaten behalen

De sleutel tot succes in Enterprise Change Management

Een oplossing voor het institutionaliseren van verandermanagement moet worden ontworpen, ontwikkeld, ingezet, omarmd en aangenomen om een punt te bereiken waarop verandermanagement de norm is. Om ‘Project ECM’ volledig aan te pakken, heeft Prosci stapsgewijze instructies en tools opgebouwd voor:

 • De huidige status beoordelen (hoe verandermanagement vandaag plaatsvindt)
 • Het definiëren van de toekomstige status (hoe de organisatie eruit zal zien zodra de capaciteiten en competenties aanwezig zijn)
 • Het ontwerpen van de technische kant van de transitietoestand (de oplossing voor het institutionaliseren van verandermanagement)
 • Het ontwerpen van de people kant van de transitie state (hoe buy-in en commitment voor change management op te bouwen)

Onze oplossingen om uw organisaties op gang te brengen, veranderen uw vermogen

6 Tactieken voor het vergroten van het vermogen om ondernemingen te veranderen

We hoorden van 10 innovators uit de industrie over hoe ze verandermanagement opbouwen tot het weefsel van de organisatie. Download dit eBook om meer te weten te komen over de zes tactieken die naar voren kwamen en de unieke manier waarop elke organisatie ze tot leven bracht.